Звукът на кабелите "The sound of the cables"


Колонен кабел. Колонен кабел. Мрежов кабел. Интерконектен кабел. Симетричен интерконектен кабел. Интерконектен кабел. Интерконектен кабел. Многопроводен кабел.

В последно време в много от аудио форумите по света, се разгаря с нова сила спора за влиянието на кабелите и проводниците в аудио апаратурите.
Основните въпроси, които се дискутират са:
- Влияе ли материалът на проводника върху качеството на сигнала преминавещ през него?
- Има ли проводникът посока, или не?
- Разсвирва ли се кабелът, след определен брой часове на използване, или не? и т.н.

Настоящата статия, няма претенциите за абсолютна истина!
В основната си част тя е превод на експериментите и анализите на Владимир Дмитриев - руски аудиофил.
Статията е опит да се даде разумно обяснение на широко известни явления, за които никой до сега не е намерил връзка със съществуващата теория!
В статията са включени съждения и мисли на Ан. Лихницкий, който също е изследвал проблема задълбочено.
Предварително държа да уточня, че приносът ми към материала в статията е скромен.
Всичко долуизложено е плод от експериментите и дискусиите на руските аудиофили!
Моята единствена заслуга е, че съм събрал, обобщил, превел и подредил по мой начин и виждане материала в статията.
Надявам се да ви е интересно!
Започваме с трактовка на основните въпроси:

Цитати от учебници съгласно действащата теория.

Идеалната линия за предаване на един сигнал трябва да притежава следните свойства:
- липса на изкривявания в сигнала;
- предаване на сигнала без затихване;

За да създадем идеална линия за предаване на сигнала, са необходими следните условия:
- наличие на два идеални проводници с нулево омическо съпротивление;
- неизменност на напречното сечение на предавателната линия по цялата дължина;
- разстоянието между проводниците трябва да бъде много по-малко, от дължината на вълната предавана по линията;
- диелектричната изолация на проводниците трябва да бъде идеална (с диелектрична проницаемост като на вакуума и с нулева абсорбция);

Напрежението подадено на входа на такава идеална предавателна линия, винаги ще се предава по нея с постоянна скорост, без изкривявания и затихване.
Идеални кабели не съществуват!
Всички кабели в една, или друга степен внасят загуби и изкривявания в предаваните сигнали.

Качество и ефекти в проводниците.

Качество на медните проводници. Различните примеси от други метали в медта дават изкривявания, които се забелязват на слух във висококачествените системи.
Скин ефект. Увеличава съпротивлението на проводника, с ръста на честотата.
Грапавост на проводника. Увеличава съпротивлението му, с ръста на честотата.
Ефект на близостта. Действа на двойка проводници, изтласквайки преминаващия ток към повърхността им, обърнати един към друг.
Увеличава съпротивлението му, с ръста на честотата.
Скин ефектът, грапавостта и ефектът на близостта взаимодействат помежду си, и се усилват.
Токовете протичащи по двойка проводници ги разделечават оттласквайки ги един от друг, пропорционално на квадрата на протичащият ток.
Триенето на проводниците в изолацията им, предизвиква появата на трибо-ефект, действащ в такт с музиката.
Вибрация на кабела. Върху проводника действат съгласувано със сигнала акустически трептения, влияещи със закъснение 3-5 mS, и несъгласувано със закъснение 5 и повече mS.
Диелектрик. Докосвайки се с проводника по който протича ток, внася в сигнала два вида изкривявания.
Първият зависи от тангенса на диелектрическите загуби на материала на диелектрика.
Вторият вид изкривявания зависи от нивото на абсорбция на диелектрика.

Описаните по-горе ефекти зависят от нивата на сигнала и си въздействат динамично.
Практически е невъзможно да се предвидят и изчислят предварително за конкретен вид проводник!
Затова остава само един способ - да се слуша с уши и така да се получи интегрална оценка на качеството!
Желателно е при това да имаме образец за сравняване и висококачествена система, немаскираща особеностите на звученето на кабела със свойте собствени.

Важно е да се разбере, че проводникът с присъщите нему свойства не е кабел, а част от кабела и определя свойствата му заедно с физическия дизаин на готовия кабел.

Влияние на структурата на проводника върху звука.

На работата на проводника и в крайна сметка на звука, влияе неговото физическо състояние.
Рязкото огъване на сравнително дебелите медни проводници с диаметър 0,8 - 1,0 мм, влошава качеството на звука.
Като цяло моножилните проводници работят по-добре от многожилните.
Това свойктво обаче, лесно може да се загуби, защото кристалната структура на медта е фрагментарна.
При резко огъване, количеството на фрагментите се увеличава многократно.
Премахнето на този проблем може да стане, чрез отгряване (нагряване с последващо бавно охлаждане).
При стайна температура кристалната структура също се възстановява, но много бавно.
Ето защо, когато използваме моножилни кабели (именно те свирят по-добре), не трябва да допускаме рязкото им огъване.
В допълнение към нарушаването на вътрешната им структура, настъпва нарушаване и на външната, което в съответствие с изложеното по-горе води до проблеми при възпроизвеждането на високите честоти.

Практиката показва, че добри интерконекти се получават, когато се използва меден моножилен проводник с диаметър 0,8 - 1,0 мм.
За колонни кабели се препоръчва паралелно съединяване на няколко такива проводници.
Още по-добри резултати се получават при използване на сребърен моножилен проводник.

Ролята на кабелите в звука.

От какво зависи звукът в една система?
Разбира се, че от техниката от която тя е съставена.
Кабелите са също част от системата и за да разберем тяхната роля, трябва да разглеждаме цялата ситема.

Да разгледаме една хипотетична система съставена от купени готови елементи и да проследим пътят на сигнала в нея, като обърнем внимание на проблемните тесни места.
Болшинството от масово произвежданите CD плеъри имат ЦАП с делта-сигма архитектура и вграден напрежително-токов преобразувател, завършващ с електролитен кондензатор около 10 mF, който най-често става причина за получаването на мътен звук.
Следва операционен усилвател примерно OPA2604 (не обичащ високочестотните смущения) и след него нов електролитен кондензатор.
Нискочестотният усилвател е от същия клас (като CD плеъра) и на входа си има електролитен кондензатор, а в задължителната ОООВ също участва електролит.
Регулаторът за усилване в повечето случай е реализиран на базата на чип с електонни ключове, вкарващи допълнително изкривявания и замъгляване на детайлите.
Акустичните тела са да предположим трилентови, в чийто филтри няма електролитни кондензатори (обикновенно ги има), които вътре са опроводени с най-обикновенни проводници от типа ширпотреба, даже в най-скъпите АС.

Може уверено да твърдим, че цялата тази техника е разработена от нормални специалисти, с АЧХ, ФЧХ и хармонични изкривявания в границите на нормалното.
Системата е надеждна със стабилни режими за дълъг период от време, т.е. тази система отговаря по всички критерии на изискваниета за Hi-Fi по DIN45500.
В такава ситема да поставяме хубави кабели, няма никакъв смисъл, защото звукът ще бъде почти същият, или съвсем леко по-добър.
Такава система сигурно ще свири добре и ще доставя удоволствие на мнозина, без да е необходимо да я сравняват с друга по-добра.
Трудно може да се заподозре, че нещо може да липсва на звука в такава система!
Това е точно така, защото тези системи за направени с широко разпространени евтини елементи, които са непригодни за аудио цели.
Освен това повечето от промишлените изделия са произведени да отговарят на необходимите измервания, без да са проведени каквито и да е тестове за прослушване.

За да сложим хубави кабели на такава система, трябва да изчистим целият път на сигнала от всичките тези нискокачествени елементи, да приведем в ред захранванията и т.н.
Ако не направим това, от кабелите можем да получим само едно впечатление, че стават само за "бесене".
За получаването на качествен звук от една система освен това, трябва да имаме нормално мрежово захранване, хубави записи, подходяща стая и т.н.
Само когато се изпълнят всички тези условия, можем да разчитаме на ефекта от използването на по-добри кабели.
Ако не получим особена разлика от смяната на кабелите е полезно да потърсим причината извън тях, която вероятно се корени вътре в устройствата.

Изследване на различни проводници и класификация според качеството на предавания звук.

При направата на кабели се налага да се отделя много време и за тяхното прослушване.
Това, че кабелите и проводниците имат посока е факт, който е отдавна известен и не предезвиква съмнения.
За определяне степента на проводимост на проводниците, Владимир Дмитриев провежда серия от опити, следейки промяната в предаването на звуковата информация.
Критерийте за оценяването са: естественост, натуралност и ясност на звученето, ниво на реверберация, богатство на обертоновете и промяна в интонацията на гласа на солистите.
От експериментите предварително са изключени медните проводници с висока чистота на медта, еднокристалната мед, винтажната (стара) мед.
В експериментите са използвани само проводници от обикновенна промишлена мед.

Кабел за изследване. Установката за изследване на проводниците се състои от специално конструиран за целта интерконект, на който активният проводник е прекъснат.
В мястото на прекъсването са монтирани крокодилчета, които служат за по-лесно захващане на изпитвания образец.
Системата за прослушване се състои от модван бюджетен CD плеар, модван обикновен транзисторен усилвател работещ в клас AB и средно ниво трилентови колони.
За да се изключи ефекта от разсвирването на кабела върху звука, са използвани само нови (неизползвани) парчета от проводник.
Посоката на изпитвания проводник се определя предварително, чрез последователно свързаване в едната и другата посока, при което за правилна се приема посоката в която яснотата и детайлността на звука са по-ясно изразени.

Според резултатите от тези изследвания в зависимост от конструкцията на медния проводник е направена следната класификация:

1. На първо място полиран гол моножилен проводник (нехерметизиран). След време (в следствие на окислението), пространствената обемност на звука се влошава.
2. Моножилен проводник - неполиран.
3. Полиран моножилен проводник с полувъздушна изолация (оплетка от влакна) и с хартиена обвивка откоре.
4. Полиран моножилен проводник с полувъздушна изолация (оплетка от влакна) с тефлонова изолация, или изолация от термосвиваем шлаух отгоре.
5. Полиран моножилен проводник с тефлонова изолация, или изолация от термосвиваем шлаух.
6. Моножилен калайдисан проводник с безоловен сребърносъдържащ припой.
7. Моножилен проводник с лакова изолация (емайлиран проводник).
8. Моножилен проводник с изолация от пропилен и полипропиленова пяна PVH.
9. Многожилен проводник с добра изолация.
10. Всички останали многожилни проводници.

Тази класификация е условна и е резултат от личните впечатления на Владимир Дмитриев.
Заинтересованите могат да проверят това самостоятелно.

Посока на кабела според физичните закони.

Желанието да се разбере секретът на добрия звук, в зависимост от посоката на включване на проводниците, понастоящем е доведено до логически тупик.
За да излезе от този тупик, Владимир решава заедно с група експерти, да проведе поредица от опити и експерименти.
Първото което установява групата е, че случайни метални проводници и изделия от различни метали като гвоздей, лъжици, вилици и т.н, също имат посока.
Групата изследва и неметали като въглерод под формата на графит от молив, заострен от двете страни, при което се установява, че той също има посока
Опитите продължават и по-нататък, като участниците решават да вкарат за изследване образци и от жива материя.
Владимир решава да се подложи на експеримент, при което вместо парче изследван проводнек в мястото на прекъсване на интерконектния кабел, включват участък от неговото тяло (от палеца на лявата ръка до палеца на дясната).
Експертите били категорични, че човешките тъкани и кръв провеждащи сигнала, също имат ясно изразена посока.
Измененията в звука били практически такива, както при обикновенните проводници, като за вярна посока определили посоката от лявата към дясната ръка.
Заключението на експертите било, че звукът не бил много лош, даже ако в мястото на контактите с кожата се увеличи влажността, то практически не се чувал дори и фон (брум).
В противната посока, звукът се възприемал като по-беден, с по-кратки послезвучия и влошена динамика.

Най-интересната част от експериментите, обаче тепърва предстояла.
При изследване на парчета моножилен проводник, се установило, че някои от тях подобряват качеството и на самия интерконектен кабел, независимо, че били дълги само 10 см.
Ако същото това парче проводник се включи обратно, то отново ясно се чувало влошаване на качествата на целия кабел.
Подобни констатации преди 3 - 4 години сподели и Лихницкий, който твърдеше, че използвайки парче проводник от стар немски радиоапарат "Telefunken", можем да подобрим качеството на възпроизвеждане на целия усилвател.
Отдавна е забелязано, че когато мрежовият кабел е включен в правилното положение спрямо фазата в контакта, звукът на системата се подобрява.
Но, ако включването на мрежовият кабел е съобразено и с правилната посока на проводниците от които е съставен - то подобрението е двойно!
Съпоставяйки този факт с резултатите от прослушването можем да предположим, че не е важно колко километра проводник и снадки има от електростанцията до потребителя.
Главното е във входа на апарата, или в неговото захранване да стои парче "хубав" кабел, под формата на "хубав" мрежов шнур.

При извършването на експериментите постепенно изкристализирал и един друг въпрос: Може ли да се направи кабел без посока?
Владимир решил да експериментира, като отрязал две еднакви парчета проводник от макарата и решил да ги свърже противоположно.
Преди това парчетата били изпитани самостоятелно за да се убеди, че за всяко едно от тях действа правилото за посока.
Той логично предположил, че при такова разположение, направлението на единия проводник, ще бъде компенсирано с противоположното направление на другия.
Какво било учудването му обаче, когато той и експертите констатирали, че и този съставен проводник също има посока.
Дълго не искали да повярват на случващото се, но ушите чували същата тази зависимост на изменение на предаването на звука при смяна на посоките, кякто при единичния такъв.

При това положение с голяма вероятност може да се предположи, че всички проводници (в това число и неметалните) сами по себе си нямат посока.
Когато обаче, попаднат в електрическото поле на звуковъзпроизвеждащия тракт я придобиват!
Нещо я формира, но какво? Може би променливият ток от захранващата мрежа?
И това предположение било подложено на проверка!
Оказало се, че когато системата за изпитване на образците се захранва с постоянен ток (от акумулатор), направление в проводниците също съществува.

Кабел за изследване. Веднъж при Владимир постъпили 10 вида образци от проводници за изпитване, с цел използването им за вътрешно опроводяване на усилвател.
Както ставало обикновенно, те се включвали в прекъснатата част на интерконектен кабел в единия канал на усилвателя.
Първоначално в тях било определено по-доброто направление (посоката), а след това били подредени и по качество.
В този момент им хрумнало да ги експериментират като ги включат в прекъсната част на цифров кабел.
Това можело да стане лесно, тъй като към системата бил включен външен DAC.
Владимир и преди бил забелязал, че има разлика между отделни цифрови кабели, но никога не му било идвало на ум да го проучи по-подробно.
При експериментите се оказало, че влиянието на изпитваните образци в цифровия тракт е също толкова изразително както в аналоговия!
Характерът на промените и тяхната величина били идентични!

По-късно били направени експерименти върху 6 различни вида припои, при които констатирали същата тенденция.
Ето един разказ на самия Лихницкий, относно посоката на проводимост при спойките:

Веднъж при мен на гости дойде Олег Хавин и ние проведохме следния експеримент:
1. С помощта на поялник аз направих разлята капка припой на равна повърхност.
След това нарисувах върху нея с флумастер стрелка сочеща в посока напред от моя гледна точка (посоката на погледа на очите при застиването на капката).
2. След това прекъснах активния край на кабела свързващ RIAA коректора с усилвателя и в мястото на прекъсването запоих два медни заострени шипа.
3. По време на прослушване на музика, единият връх на шипа поставих върху повърхността на капката припой в началото на стрелката, а върхът на втория шип започнах бавно да движа по периферията на капката на 360 градуса около първия, без да го отделям от повърхността `и.
4. През това време Олег на сляпо оценяваше качеството на звученето и в момента когато звукът ставаше най-добър, ми даваше знак да прекратя движението.
Когато Олег дойде да погледне, видя, че върхът на втория шип беше точно върху върхът на стрелката, която сочеше към входа на усилвателя.

Триизмерно направление в проводниците.

Проведените изследванията за посока при кабелите направени от групата на Владимир, са от практическа полза за подобряване качеството на звука от аудиоапаратурите.
Със сигурност може да се твърди, че освен при кабелите, посока съществува и при пасивните елементи.
Причината за изменение на качеството на звучене в зависимост от положението на мрежовата фаза върху зхранващия кабел, както и при обратното включване на акустичните системи, също намери своя отговор.
В следствие на експериментите Владимир стига до извода, че хоризонталното направление при проводниците е само един частен случай на нейното проявление!
Нещо повече, посоката на проводимостта на проводниците и елементите се изменя в зависимост от тяхното пространствено разположение, включително посоката може да се смени даже и в обратно направление.
Два проводника с еднаква посока, лежащи успоредно един до друг, единият от които е включен в сигнална верига, се държат като разнопосочни.
При взаимното им разделечаване, влиянието им пропорционално отслабва и първоначалното им посока се възстоновява.
Временно посоката на изпитвания проводник може да се измени, ако се докосне с пръст единият от крайщата му.
Ако това се случи, не трябва да се притесняваме, защото е установена инертност на този процес и проводникът възстановява първоначалната си посока, след известно време.
Колкото по-силно е въздействащото поле, толкова по-дълго то оказва влияние.
Може би поради силното направляващо поле на парче "хубав" стар (винтажен) проводник, да се променя и звукът на цялята система към по-добър, и за по-дълго време.
Всички направени опити (сега и по-рано) убедително доказват, че всичко живо и не живо (и не само металните проводници, и детайли включени във веригата) имат свое индивидуално поле за посока по дължина, широчина и височина.

Явно наблюдава се сложно взаимно влияние между тези полетата на всички компоненти.
Това касае и елементи, които нямат електрически контакт помежду си.
Според Владимир, най-важното е това, че тези изследвания се явяват единствения инструмент, посредством който можем да се приближим към същтността на тези явления и предизвикващите ги причини.
Единствените прибори регистриращи тези изменения в проведените експерименти, се явяват нашите уши (други за сега няма).
Такова енергетическо въздействие върху човек, без способности да го усети - е невъзможно, а посредствени изменения на музикалния сигнал може да чуе всеки.

Влияние на фазата и защо копията звучат различно?

Колкото е по-високо качеството на една звуковъзпроизвеждаща система, толкова по-ясно се забелязва и най-малкото влошаване.
Всеки слушайки нов CD диск се стреми да оцени неговото качество и винаги желанията са за още по-добро качество.
Но оказва се, че и малкото което звуко-режисъорите са успели да запазят, лесно може да го загубим, ако фазата на мрежовия кабел е обърната.
Намирането на истинското местоположение на фазата е както намирането на правилното направление на проводника, в първичната намотка на мрежовия трансформатор.
Който се е занимавал с тези въпроси знае, че вариантите на включване на мрежовия щепсел на две свързани в система фазируеми устройства - са четири.
Съответно има и четири нива на качеството на звука - лошо, две средни и едно добро.
Не е трудно да се досетим, че максимално качество ще имаме, при съвпадане на правилното положение на фазите и за двете устройства.
За получаването на 100% подобрение, трябва освен това и посоките на проводника в първичната намотка на мрежовия трансформатор да съвпада с посоката на проводниците вътре в мрежовия кабел.

На практика (за влиянието върху звука на тази хипотеза), много малко хора успяват да забележат някаква разлика.
Единственото което забелязват е евентуалната промяна на потенциала върху корпуса на устройството.
Включените правилно фази, са един от безплатните начини да се подобри звукът!
Защо да не се възползваме, след като работи на практика при всевъзможни устройства, като касетофони и телевизори?
Фазите се чуват (със сигурност) във всеки произволен тракт на дадено устройство добре, или лошо.
При това, колкото е по-високо качеството на дадено устройство, толкова по-ясно се чува разликата.

Владимир успявя да установяви опитно, че правилната фазировка на захранването влие по същия начин и на компютърната техника, и се явява една от основните причини, а може би е главната, за влошаването на звука при създаването на копия върху CD.
Да се убедим в това не е сложно - необходимо е при разни положения на щепсела в контакта, да запишем музика и да я сравним на слух със слушалки, или на аудио система.
Вариантите за сваляне на музика от торенти дава още по-големи рискове за получаването на лоши копия.
Рипнатият оригинал даже да е с прекрасен запис от добър компютър и софтуер, с минимален джитер и т.н, но неправилно ориентирана фаза още при качването ще даде непоправими загуби.

За да приключим темата с фазите, трябва да допълним следното:
Всяко преместване на музикален файл вътре в пространството на твърдия диск, или на външен носител довежда до влошаване на звука.
Деградацията на звука се чува добре даже със слушалки.
Тези които не вярват в това е добре да направят на всеки един етап от преместването, по едно копие на CD носител, които да сравнят след това.
При това, ако етапите са няколко, то влошаването на записа се сумира.
Най-значително влошаване (даже по-силно по влияние от сфазирането) се наблюдава при презаписване на музикалния файл на флашка.
Също така при презаписване на музикален файл, чувствително отрицателно влияние върху звука оказват, всякакви чужди тела и предмети поставени върху корпуса на компютъра и върху евентуално другите устройства свързани с него.
Това обаче е сериозна тема и изисква допълнително разглеждане в отделна статия.
Процесите на сфазиране и копиране оказват влияние върху звука, което може да се съпостави с процеса на намиране на правилната посока при проводниците, при аналоговите и цифровите интерконекти, акустическото и вътрешното опроводяване.

Само физически закони, или още нещо?

Сравнявайки аналоговата и цифровата част от веригите на сигнала става ясно, че физическите закони за проводниците важат с пълна сила, но съществува и друг път на сигнала, който обезпечава ясност и емоционалност.
Вече беше изказано предположението, че той има полева същност.
Доказателство за това въздействие върху звука са детайлите, които нямат връзка и не са свърсани електрически с даденото устройство.
Владимир дава пример за такова въздействие на масата:
Чува се даже влиянието на точка поставена от маркер, без да вземаме пред вид материала от който е изработен корпусът на усилвателя, ориентацията на притискащата чашка на мрежовия трансфарматор, качеството на припоя, материала от външното оформление на акустиката.
Даже не голям предмет поставен върху някои от компонентите на звуковъзпроизвеждащия тракт, променя веднага звука.
Продължителността на това въздействие е различна, в зависимост от силата на полето на този предмет.
След известен период от време, това може вече да не се чува, но има и такива, които влошават звука, или го подобряват практически завинаги.

Добрият звук е симбиоза от грамотното проектиране (това е базата) и грамотната реализация (крайния продукт).
Недооценяването на значението на всеки от тях, както и надценяването винаги води до лаш резултат.
Единствено правилното решение е - разумен баланс!
Първата част на тази симбиоза е подчинена на законите на физиката, а втората - това е вторият път на сигнала, които не се поддава на измерване, а само на звукови усещания.
Той е доста по-деликатен от първия и представлява доста сложна комбинация на взаимодействие между полетата на всички предмети имащи съприкосновение със звуковъзпроизвеждащия тракт.
Това засяга например всички кабели допиращи се до стените, пода и между себе си, особено тези между захранването и пренасящите сигнала на разстояние по-малко от 10 мм.
Ориентацията на проводниците в променливотоковите и постояннотоковите вериги, също се подчиняват на определен порядък.
Затова създаването на добър звук е равносилно на дълбок творчески процес!

Добрият звук - това са непрекъснати компромиси между неговото съзнателно влошаване и търсене на способи за неговото подобряване.
Примери за това има много:
Например - махаме част от ватата в колоната и звукът се подобрява, но се появява допълнителен призвук.
Т.е. ще се наложи леко да го влошим, като върнем обратно част от ватата.
Но колко? Точно толкова, колкото да може допълнителният призвук да изчезне.
Ето това е критерият за добър избор!

Във форума на Лихницкий този процес е многократно коментиран.
Там го наричат хармонизация!
Хармонизацията, означава съгласуване по най-добрият начин на аудиокомпонентите по избрани критерии.
От историята на аудиофилното движение е известно, че такъв критерии е например тоналният баланс.
Обективно тонален баланс се постига, когато неравномерността на АЧХ на даден компонент се компенсира с "обратната неравномерност" на АЧХ на други включени последователно компоненти.
Ако не се обръща внимание на някои фазови ефекти, възприемани на слух като окраска и т.н, то компенсация на неравномерността на АЧХ се подчинява строго на алгебричното сумиране, което значи, че може да бъде получена с обективни методи, даже със забележителна точност.

Изводи.

В резултат на проведените експерименти постепенно възниква теория, обединяваща в себе си в неразривен съюз физическите закони и законите за природното поле влияещо върху посоката на проводимост на всичко материално - живо и не живо.
До момента Владимир е успял да доведе своята система до ниво, при което се чува дори точка поставена от маркера на произволно място!
Да припомним, че апаратурата се състои от моднат CD плеър, моднат транзисторен усилвател (НООСФЕРА А8 клас AB на И.Виноградски), и моднати колони от средно ниво.
Понякога включва допълнителен DAC с PCM63.
От брендовете са останали само замисълът и базата, т.е. минимум изменения на схемотехниката и практически без изменения по конструкцията и номинала на елементите!
За съжаление, те (брендовете) никога няма да могат да чуят постигнатото и ако в тях настъпи някаква повреда, то тя ще лежи изцяло на тяхната съвест!
Едва тогава ше са необходими някакви измерителни прибори, за отстраняване на повредата.

Да напомним някои от написаните по-горе забележки, че проверяваният детайл, или проводник не трябва да се държи в ръцете, защото полученият резултат ще бъде грешен!
От направените опити става ясно, че при докосване с ръка на спойки, или оголени крайща на проводници, се променя за известно време тяхното поле (посока).
Добре се чува влиянието и на всички допълнителни устройства включени в захранващата променливотокова мрежа на къщата, или апартамента.
Например - автоматичната перялня, хладилникът, миещата машина, настолната лампа и т.н.
Най-любопитното е това, че включените консуматори към контактите на захранващата мрежа, но не пуснати в действие, имат същото влияние върху звука, както когато работят!
Т.е. полето за посока не забелязва физимческото пусково и изключващо копче, независимо дали устройството е сфазирано и дали е в работещо състояние.

Нова трактовка на теорията?

Проведените /по-горе/ опити за изучаването на свойството посока на проводниците и анализа на резултатите, позволява да се направят изводи за коренна промяна на официалната позиция и теория за истинската същност на звука.
От сляпото лутане относно причините за едно, или друго необяснимо явление, до създаването на система от възгледи обясняващи тяхната противоречива същност, сега е лесно.
Поредицата от опити подредени в хронологичен ред, са достатъчни за това.
Даже не пренебрегвайки и чуждия опит (а той е толкова много), също е достатъчно условие и позволява да направите сами изводи за нова трактовка на теорията.
Всеки който внимателно прочете и получи подобни резултати, може без усилие да я разбере и приеме.
Много явления в аудиото не намират свое отражение от физическа гледна точка, тъй като съществуващата в момента теария е едностранна.
Явленията, които не се вместват в нея се тълкуват неправилно, а по-лошото от това е, че просто се отхвърлят като неверни.
Това е задънен (тупиков) подход!
Тези проблеми постепенно доведоха до създаването на два противоборстващи лагера:

- Материалистите - на които "не им е писано" да могат да чуят по-добрия звук, по чисто конструктивни причини и защото това е невъзможно да стане физически.
- И лагера на езотериците, които чуват аномалиите и използвайки това, често постигат отлични резултати в качеството на звука.

В новата трактовка на теорията всеки истински феномен без противоречие, намира своето логично място и правилно тълкуване.
Ето примери за някои явления влияещи на звука, които биват често тълкувани неправилно:
Влияние върху звука от вида на материала на кабелите и проводниците, влияние от прегъването на кабелите, влияние върху възпроизвеждането на звука от допълнително поставени предмети (например мпинги), влияние от месинговите и медни кабелни накрайници вместо използването на железни такива, влияние от допирането на проводниците с други предмети, или други съседни проводници, влияние от външното покритие на детайлите, шаситата и корпусите, влияние от конусите поставяни под устройствата и колоните, влияние от разсвирването на кабелите и устройствата, влияние от дължината на тракта в усилвателите, влияние от използването на стари "винтажни" елементи в устройствата, влияние от вида на припоя, и т.н.

Всички необясними явления в аудиото са само частно проявление на неизменните закони на заобикалящата ни вселена.
В природата съществуват видими физически тела (живи, или не живи) и невидими тела, притежаващи само енергийна съставляваща.
Грубо казано невидимите физически тела притежават поле, което го виждат не всички хора - само хора особено "надарени".
Всичко това е отдавна известно и описано в съответната литература!
Конгломератът от тези две съставляващи, може да ни позволи да разберем как е устроен по настоящем звукът.
Физическото тяло в звука, основата, базата - това е схемното и конструктивното решение.
Финалният окончателен звук това е комбинация на сложното взаимодействие между полетата на всички комплектуващи без изключение, независимо от размера им, но зависещи от разстоянията между тях и началната сила на всяко от тях.
Разбирането на тази същност на нещата ще ни позволи трезво, без фокустничество и с умение, да създадем добър звук, и да влияем положително върху дизайна на уктройствата.
Това касае не само ламповата, но и транзисторната техника, в която за да се приложи този подход е малко по-сложно.

Жив пример за създаването на такъв лампов усилвател е Антон Степичев.
Тази същтност ще позволи също така лесно да се разбере например, че качеството на резистора, или кондензатора, често не е плод на неговата конструкция, а е свързано с качеството (и даже не физическото) на използваните материали.
С грубо приближение можем да разглеждаме звукът като свойство, чрез което ние се приближаваме към разбирането на енергийните процеси създавани от взаимодеиствието на телата и елементите вътре в даденото устройство.
Разбирайки правилно същността на процесите, ние можем да влияем и да променяме силата на тези взаимодействия.
В много от случайте, влиянието на физическите параметри се подценява и тълкува неправилно.
Тук трябва да добавим и взаимодействието между органите за управление в даденото устройство, които често са разполагат на случаен принцип.
И тъй като това се прави без необходимото разбиране, практически винаги се достига до сумиране на вредното влияние, водещо до посредствени резултати.
Съществуващият по настоящем масов звук често е лош, а добрият е със средно качество.
Потенциалът на конструкторския замисъл при това положение не може да се достигне и наполовина!.

Да се минимизират тези недостатъци са се опитвали мнозина, но занимавайки се с това интуитивно.
Например - не позволяват на акустическия кабел да се допира до пода, поставят устройствата си на шипове, отказват се от използването на екранирани кабели, премахват лаковото покритие и боята от повърхността на съпротивленията и т.н.
Всичко това работи при положение, че е правилно направено.
В транзисторните усилватели, които са болшинство, да се реализира хармонично взаимодействие между всичките комплектуващи е много по-трудно, отколконо в ламповите.
Даже много именити конструктори неможещи да преодолеят тази бариера, постепенно преминаха към по-лекия за реализиране - лампов звук.
Жив пример в това отношение е А.М. Лихницкий, един от малкото в Русия насърчаващ правенето на качествено аудио и имащ изискана култура за възприемането на музиката.
Той е автор и конструктор на един от най-добрите руски транзисторни усилватели "Бриг", в бившия СССР.
Даже в тоя случай (за разлика от нашия), добрите резултати той постига, чрез използването на скъпо струващи винтажни елементи.
Малцина са тези, които с успех могат да повторят конструкциите му.

Дойде време да наречем всички считани до момента аномални (необясними) явления в проводниците, с техните истински имена.
Всички проведени от нас опити с посоката на проводниците, припоя, части на човешкото тяло и т.н, само потвърждава отдавана съществуващата теория за неразривната връзка между физическото и енергийното устройство на заобикалящият ни свят.
Този факт е известен на мнозина, особено добре на древните китайци, още преди повече от две хиляди години.
Америка ние не сме открили, а само още веднъж потвърдихме това ново положение в съществуващата теория.
В теорията на относителността на Аинщайн има взаимовръзка между масата и енергията - E = m * c^2.
Отдадената енергия на едно тяло е право пропорционална на масата му и квадрата на скоростта му на движение.
Съгласно тази формула и теория, възможно е и обратната трансформация - създаване на маса от енергия, когато има необходимите условия за това.
Какво тагава ни учудва в съществуващите до момента езотерични явления, нима между тях и физическите такива не съществува взаимовръзка?

Използвани източници и литература:
1. http://noosfera-audio.narod2.ru/Vidmi_Cables/
2. http://shabad.ru/forumaml/НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Страницата е подготвена и се поддържа от
Ан.Гърков
гр.София - 2012 год.